MSD - monitoring, signalizace, doporučení

Monitoring, signalizace a prognóza chorob a škůdců zemědělských plodin a jejich sledování

...diagnostika a doporučení pro případný zásah proti chorobám a škůdcům

 

Máte-li zájem, obraťte se na kontaktní osoby:

Ing. Milena Bernardová, tel. 602 666 712,   e-mail: bernardova@zskluky.cz ,     zskluky@zskluky.cz . Další informace lze získat na www.zskluky.cz

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, tel. 605 968 467, e-mail: Tvarůžek Ludvík

Proč je potřebné, aby fungovala monitorovací, prognostická a signalizační služba

Cílem těchto podávaných informací by měla být optimalizace a zefektivnění zásahů v ochraně rostlin.
     Při nesprávné diagnóze, nevhodné volbě termínu, nesprávném použití nebo dávce přípravku vznikají ekonomické ztráty a při neošetření nadlimitních výskytů chorob a škůdců dojde kromě finanční škody i k dalšímu rozmnožení škodlivého činitele.
Při vytížení a náročnosti práce agronomů je velmi obtížné, aby časově zvládli sledovat konkrétní výskyty chorob a škůdců.
     Obtížné je i znát Metodiky prognózy a signalizace- tj. termíny kdy a jakým způsobem sledovat výskyt chorob a škůdců, umět dobře určit intenzitu výskytu a znát prahy škodlivosti (kritická čísla). Nelehké je i správně diagnostikovat- určit správně rod a druh chorob a škůdců (v porostech se výskyty často překrývají a zaměňují).

     Proto je potřebné vytvořit na území ČR jednotnou informační síť, z které budou plošně a objektivně podávány informace zemědělské veřejnosti. Tyto údaje budou sloužit jak přímo pro zemědělské podniky, tak pro výrobce pesticidů , distributory, služby provádějící ošetření a další subjekty např. poradenské pracovníky v ochraně rostlin. 

Současný stav

     Zkušební stanice Kluky buduje tuto síť samostatně od roku 2006. Základní filosofií bylo vytvořit službu nezávislou na nejistých státních dotacích nebo jiných vlivech. Proto byla služba od počátku zpoplatněna a hrazena samotnými odběrateli, přičemž výše poplatků byla kalkulována pouze na pokrytí nezbytných nákladů.

     V roce 2009 pracovalo na sběru dat -pravidelném týdenním monitorování výskytu chorob a škůdců v hlavních zemědělských plodinách 17 odborníků. Pozorování byla prováděna přímo na pozemcích zemědělských podniků. Pokryto bylo více než 1/2 plochy orné půdy v Čechách. Zprávy s analýzou stavu apřípadným doporučením byly odebírány téměř 200 subjekty. Pravidelné monitorování výskytu chorob a škůdců probíhá 1x týdně na jaře a na počátku léta, na podzim pak dle situace a potřeby. Zjištěné informace jsou analyzovány s přihlédnutím k počasí, vývojovým fázím plodin atd. Výstupy – situační zprávy- z této informační sítě jsou zasílány do 24 hodin e-mailem na zemědělské podniky s doporučením přesného termínu ošetření (případně s doporučením v daném termínu neošetřovat). Toto upřesnění termínu ošetření je důležité pro dosažení maximální účinnosti a tím pro zefektivnění finančního přínosu.  

Sledování bude probíhat v hlavních plodinách

- pšenice ozimá, ječmen jarní, ječmen ozimý, řepka ozimá, mák, cukrovka, kukuřice a požadovaných luskovinách

     Pozorování budou v Čechách i nadále provádět odborníci ochrany rostlin ze ZS Kluky (a jejich externí spolupracovníci) a v moravsko-slezské části budou pozorování provádět odborníci ochrany rostlin z kroměřížského pracoviště. Výstupy z moravsko-slezské části sítě budou předávány do 24 hodin odběratelům prostřednictvím elektronické pošty, tak jako již několik let v české části sítě. Pokud se přihlásíte jako zájemci o odběr informací pomůžete rychleji síť vytvořit.

Vaším zájmem urychlíte a přispějete k rychlejšímu vybudování celorepublikové sítě, která bude sloužit všem, kteří se pohybují v oboru ochrana rostlin.

Historie: Ukázky starších článků

 

Máte-li zájem, obraťte se na kontaktní osoby:

Ing. Milena Bernardová, tel. 602 666 712,   e-mail: bernardova@zskluky.cz ,     zskluky@zskluky.cz . Další informace lze získat na www.zskluky.cz

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, tel. 605 968 467, e-mail:Tvarůžek Ludvík  

Akce dokumentů