Současné projekty

 


Témata řešených výzkumných projektů:


  •  Projekt č.: TA04021390

Název projektu: Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Cíl projektu: Hlavním cílem je prokázat účinnost aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, úsporu  steliva, zvýšení výživové hodnoty fermentovaných statkových hnojiv. Ověřit vliv aplikace fermentovaných statkových hnojiv a pomocných půdních  látek na změnu fyzikálních, fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy, fixaci organické hmoty, zlepšení parametrů infiltrace a retence  vody, snížení náchylnosti pozemků k erozi a snížení energetické náročnosti na zpracování půdy.

Hlavními uživateli výsledků budou zemědělské podniky, dále pak výzkumné instituce a státní organizace. Poznatky budou bezprostředně nebo v  těsné návaznosti uplatněny v praxi.


  •  Projekt č.: QJ1510186

Název projektu: Optimalizace technologií ochrany slunečnice v souladu se zásadami integrované produkce.

Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizovat současné i nově zaváděné technologie ochrany slunečnice s důrazem na rentabilitu pěstování, kvalitu produkce a minimalizovat pěstitelská a environmentální rizika.


 Projekt č.: QJ1510204

Název projektu: Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nástroje a vypracovat systémy posklizňových úprav a skladování vybraných potravinářských rostlinných produktů pro zachování jejich nutriční, technologické a hygienické kvality a vypracovat vhodné metody a postupy pro kontrolu těchto procesů. Projekt zaplňuje mezeru mezi úrovní vědeckého poznání v dané oblasti a mezi reálnou situací. Vychází z konkrétních potřeb zemědělské a zpracovatelské praxe v ČR a zabývá se problémy, které nebyly dosud z potřebného praktického pohledu řešeny. Výsledky projektu jsou cíleně pro konkrétní využití navrhovány a budou uplatněny v praxi. Modelové řešení uplatněné u příjemce-uživatele (PRO-BIO) bude možno využít u dalších obdobných subjektů.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.


 Projekt č.: QJ1510206

Název projektu: „Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Cíl projektu: Cílem je využití schopnosti pšeničného zrna syntetizovat barevné látky (anthokyany a karotenoidy) pro rozšíření spektra jejího využití pro tvorbu nových potravinářských výrobků. Anthokyany a karotenoidy se v běžných odrůdách pšenice zcela nevyskytují, nebo se vyskytují jen v nepatrném množství. Schopnost pšeničného zrna vytvářet tyto látky je spojena s adaptačními reakcemi na podmínky prostředí. V průběhu domestikace pšenice se řada těchto původních vlastností vytratila, přitom byla charakteristická pro řadu planých druhů obilovin včetně pšenice a jejich blízce příbuzných druhů a rovněž i u některých částečně domestikovaných pšeničných druhů. Běžná pšenice setá (Triticum aestivum L.) může sice obsahovat velkou škálu různých zajímavých látek ze skupiny polyfenolů, obnovení ztracené schopnosti produkovat anthokyany a karotenoidy by mohlo být znovu využito pro vyšlechtění odrůd schopných tyto látky produkovat a poskytovat tak hodnotnější surovinu využitelnou pro dlouhodobou konzumaci výrobků bohatších na tyto látky. Tím by došlo k pozitivnímu působení na zdravotní stav konzumentů (tedy člověka a zvířat). Navrhovaný projekt se zabývá novou možností, jak u nejrozšířenější obilniny ve světě obohatit produkci zrna o novou vlastnost, která z kvalitativního pohledu bude mít významný přínos v oblasti výživy. Řešení projektu vychází z rozpracovaného šlechtitelského materiálu, který dává předpoklad vyšlechtění odrůd ozimé pšenice s vysokým obsahem barevných látek v zrnu. Pro tuto činnost je potřeba vytvořit vhodné předpoklady, založené na exaktních metodách stanovení obsahu barevnách látek v zrnu, na studiu možnosti využití nově vytvořených genotypů v konkrétním pěstitelském prostředí a na využitelnosti barevného zrna pšenice ve výživě hospodářských zvířat a v přípravě potravinářských výrobků. Kolektiv pro řešení projektu je navržen tak, aby umožňoval dosáhnout určitého šlechtitelského pokroku v dané problematice (Agrotest fyto, s.r.o.), detekovat obsah barevných látek ve sledovaném materiálu (ČZU Praha), odzkoušet význam zvýšeného obsahu barevných látek v krmné dávce u drůbeže (Mendelova Univerzita v Brně), odhadnout jeho význam pro člověka (UP - Lékařská fakulta Olomouc) a v neposlední řadě odzkoušet možnosti pěstování rovněž v ekologických podmínkách pro koncového uživatele (firma ProBio, Staré Město pod Sněžníkem).

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.


  •  Projekt č.: QJ1310226

Název projektu: Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

Cíl projektu:  Získat nová data precizně charakterizující ochranné účinky zkoumaných rostlinných látek na hospodářsky významné škůdce a patogeny obilnin a zeleniny. Vyvinout účinné zdravotně nezávadné a v praxi použitelné botanické pesticidy a zajistit jejich právní ochranu. Ve spolupráci s producenty pesticidů zajistit výrobu nalezených látek a zabezpečit tak organickou vazbu výzkumu, prvovýroby a využití výsledků v praxi.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu


  • Projekt č.: QJ1310227

Název projektu: „Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako racionalizace ochrany proti nim“

Cílem projektu  je získat nové poznatky z oblasti biologie, epidemiologie a rezistence významných patogenů řepky k pesticidům využitelné v rámci integrované ochrany proti nim na území České republiky. Konkrétně se jedná o údaje o rezistenci proti fungicidům používaným v ČR, zdroje a způsoby infekce, reakci na mikroklima v porostu a požadavky na vnější podmínky, etiologii některých chorob a poškození a možnost využití indukované rezistence.

Dosavadní výsledky projektu


Název projektu: „Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů“

  • Projekt č.: QJ1310055

Cílem projektu  je dosáhnout  vyšší úrovně mrazuvzdornosti, suchovzdornosti a rezistence k virózám u pěstovaných odrůd pšenice a ječmene, jež budou k dispozici zemědělské prvovýrobě. Zavést odrůdy se zvýšenou odolností k abiotickým stresům a k virózám, vhodných pro naše pěstitelské podmínky tradičního i ekologického zemědělství a snížit ekonomické ztráty způsobené na našich polích v době klimatických změn. Vytvořit nové účinné metody využitelné ve šlechtění, selekci a hodnocení rezistencí genotypů pšenice a ječmene na základě současných přístupů i nově vyvíjených metodik genomiky a proteomiky. Získat nové poznatky o komplexní rezistenci odrůd obilovin vůči virózám, mrazu a suchu jež povedou k ekonomicky i ekologicky efektivní zemědělské produkci.

Dosavadní výsledky projektu


  •  Projekt č.: QJ1310091

Název projektu: Sladovnický ječmen pro "České pivo“

Cíl projektu:  Cílem řešení projektu je - vyhledat donory jarního ječmene s dobrým zdravotním stavem a vhodnými technologickými parametry pro „České pivo“ - využít detekovaných polymorfismů alel genů pro vybrané enzymy s vazbou na sladovnickou kvalitu a příslušných regulačních faktorů pro vývoj molekulárních markerů aplikovatelných ve šlechtění odrůd jarního ječmene pro „České pivo“ - ověřit vhodnost dostupných molekulárních markerů pro selekci na zdravotní stav a specifickou kvalitu šlechtitelských linií jarního ječmene s potenciálem využití pro produkci „Českého piva“ - vypracovat šlechtitelské metody a vytvořit výchozí genotypy jarního ječmene se specifickou kvalitou pro „České pivo“

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu


  • Projekt č.: QJ1210008

Název projektu: „Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR“

Cílem projektu  je navržení a ověření vhodných pěstebních technologií vybraných druhů obilnin při využívání minimalizačních a půdoochranných způsobů zpracování půdy a zakládání porostů v různých agroekologických podmínkách ČR. Implementací nejnovějších požadavků pro polní rostlinnou produkci přispět k naplňování Zásad dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a tím k dlouhodobé udržitelnosti systémů hospodaření na půdě. Při respektování legislativních předpisů současně docílit vyšší rentability pěstování obilnin na základě diagnostických metod, které umožní maximálně využít intezifikačních vstupů. V méně úrodných podmínkách pak navrhnout technologie pěstování minoritních obilnin (lesknice kanárská a svatojánské žito) s cílem jak produkčním, tak pouze protierozním.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu


  • Projekt č.: TA02010780

Název projektu: „Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin“

Cílem projektu je vyvinout spektrálně-optický senzor pro simultánní vyhodnocení výživného stavu a struktury porostů polních plodin. Konečný výsledek projektu bude mít podobu on-line senzoru, využitelného v technologiích precizního zemědělství při řízené regulaci růstu a výživě porostů obilnin. Jako dílčí cíl bude v průběhu řešení (do konce roku 2013) vyvinut prototyp přenosného přístroje. Principiálně budou oba přístroje založeny na sestavách čidel snímajících odražené záření porostu. Originalita navrhovaného řešení spočívá ve využití optimalizovaných parametrů spektrální odrazivosti porostů (měření ve více pásmech vlnových délek, nově vytvořené indexy odrazivosti) a nových postupů agronomické interpretace naměřených dat, což umožní oddělení spektrálních charakteristik pro výživný stav rostlin a pro hustotu porostu a eliminaci jejich vzájemného ovlivňování. Nedílnou součást představují v praxi použitelné metodické postupy pro měření a interpretaci získaných dat a rozhodovací algoritmy pro operace spojené s výživou a regulací růstu rostlin.

Konečný výsledek (prototyp on-line senzoru) je plánován na konec roku 2015.

Dosavadní výsledky projektu


  • Projekt č.: QJ1210257

Název projektu: „Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů technologickými postupy s vyuţitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení

Cílem projektu je rozšířit možnosti využití tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů formou aplikace a zavedení nových a inovovaných technologických postupů jejich zpracování za využití fermentačních vlastností baktérií mléčného kvašení (BMK) s optimálním účinkem na zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností potravin na bázi cereálií a tím přispět ke zvýšení produkce a rozšíření sortimentu kvalitních, bezpečných a senzoricky zajímavých cereálních potravin tuzemského původu pro zdravou výživu obyvatelstva.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu


  • Projekt č.: TA01010861

Název projektu: „Výzkum, testování a výroba cílených růstových regulátorů, nových hnojiv a kombinovaných přípravků pro rostlinnou produkci“

Cílem projektu je vyvinout hnojiva s obsahem regulátorů růstu nehormonálního původu, jejichž aplikace povede ke zvýšení produkce v normálních i stresových podmínkách a ke snížení pesticidní a hnojivové zátěže v rostlinné produkci.

Dosavadní výsledky projektu 

Akce dokumentů