Přihlásit se

Půdní sondy - poradenství

Nabízíme zemědělské veřejnosti zjištění celkového stavu jejich obhospodařované půdy pro objasnění jejího současného stavu. Zjištěná informace je pak důležitá z pohledu případného poškození, možnosti udržení nebo zlepšení stavu půdy.

Kromě obvyklých odběrů vzorků půdy z ornice a podorničí je možnost otevření půdní sondy, spojené s popisem půdního profilu a potvrzením anebo zjištěním půdního typu.

Pro označení druhu půdy je zjištěno zrnitostní složení, které je určující pro vodní a vzdušný režim půdy.

Fyzikální vlastnosti půdy (objemové hmotnosti, hodnoty maximální kapilární kapacity, hodnoty minimální vzdušnosti aj.) jsou stanovovány klasickou metodou podle Kopeckého a Nováka pomocí Kopeckého válečků. Z výsledků je možno zjistit, jak výrazně je půda antropogenně poškozena, zdali jsou změny vratné (reverzibilní) a jak je možno je agrotechnicky odstranit.

Chemické vlastnosti jsou posuzovány z odebraných vzorků ornice a podorničí na základě výsledků laboratorních rozborů. Zjišťována je půdní reakce, obsah celkového humusu a kvalita humusu (hodnoty poměru obsahu humínových kyselin a fulvokyselin), kationová výměnná kapacita, obsah přístupného fosforu, obsah výměnného draslíku, obsah výměnného vápníku, obsah výměnného hořčíku, obsah solí aj.

V následném shrnutí je uvedeno celkové hodnocení zjištěných půdních vlastností, nalezené poruchy a možnosti jejich odstranění a doporučení úpravy chemických vlastností.

 

Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 

Ukázka půdní sondy  PDF (522 kB)