Přihlásit se

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Registr. č.: 473/2018-17230Za

Doba řešení projektu: 1.1.2018 - 31.12. 2022

Cíl projektu:

Národní program rostlin (NPR) je podprogramem Národní programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.

Posláním NPR je zajistit v potřebném rozsahu, dle národní legislativy, mezinárodních úmluv, standardů a norem a podle potřeb uživatelů, činnosti nezbytné pro bezpečné dlouhodobé uchování a efektivní využívání genetických zdrojů rostlin. Jedná se zejména o vytvoření závazného standardizovaného rámce pro jejich shromažďování, evidenci, charakterizaci a hodnocení a bezpečné trvalé uchování pro současné i budoucí potřeby lidstva.

Vedle bezpečné dlouhodobé konzervace již shromážděných GZR je dlouhodobě věnována pozornost kvalifikovanému a racionálnímu rozšiřování kolekcí. Výchozí aktivitou je identifikace chybějících GZR v kolekcích (tzv. „mezer“ v kolekcích). V závislosti na plodině nebo druhu GZR jsou dohledávány například ztracené krajové formy a staré a primitivní odrůdy, které lze doplnit repatriací. Dále účastníci NPGZ shromažďují nové odrůdy nebo výsledky šlechtění především českého původu, přičemž se zohledňují priority plodinové, druhové, lokální, geografické, a zejména zdroje takových znaků, které mohou představovat rezistenci vůči biotickým a abiotickým stresům. Sběrové expedice se zaměřují zejména na plané příbuzné druhy plodin a další GZR zejména z míst s výskytem vysoké diverzity rostlin (hot spots).

Posláním Národního programu je rovněž garance mezinárodních závazků ČR a příspěvek ke globálnímu úsilí o uchování a setrvalé využívání genetických zdrojů a biodiverzity.

Zemědělský výzkumný ústav je zodpovědný za vedení kolekcí genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Genová banka Praha (koordinátor), VÚRV, v.v.i. – pracoviště Olomouc, VÚRV, v.v.i. – pracoviště Karlštejn, VÚRV, v.v.i. – pracoviště fyziologie a kryobiologie rostlin Praha, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o., AGRITEC s.r.o., OSEVA PRO s.r.o. – Výzkumná stanice travinářská, OSEVA PRO  s.r.o. – Výzkumný ústav olejnin, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o., MENDELU v Brně – Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský s.r.o., Chmelařský Institut s.r.o., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., AMPELOS a.s. Výzkumná stanic vinařská, Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Odpovědný řešitel:

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D. (kurátorka kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita)

 

Zpět na seznam článků