Přihlásit se

Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky

Projekt č.: QK1710302

Doba řešení: 2/2017 – 12/2021

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na transfer poznatků, získaných při přečtení genomu pšenice, do praktického šlechtění, tvorby linií, výběru a hodnocení pšenice na odolnost vůči důležitým abiotickým stresům (sucho, chlad), patogenům (klasové fuzariózy, padlí) a ranosti (doby kvetení). V rámci projektu koordinovaně působí čtyři pracoviště, a to od akademické instituce (ÚEB AV ČR, v.v.i.), přes aplikovaný zemědělský výzkum (VÚRV v.v.i., Agrotest fyto s.r.o.), až po podnikovou sféru, reprezentovanou šlechtitelskou firmou Selgen a.s. V rámci projektu jsou aplikovány nejnovější poznatky a metody genomiky a proteomiky pšenice pro vývoj metod využitelných pro hodnocení úrovně možné adaptace pšenic na podmínky prostředí a stabilitu výnosu. Předmětem výzkumu je spektrum genotypů pšenic, zahrnujících široký soubor linií s rozdílnými hodnotami vybraných fenotypových znaků (rezistence, doba kvetení) stanovených na základě zkušeností a metodik jednotlivých pracovišť. Projekt realizuje efektivní propojení výzkumné báze s bezprostředním využitím ve šlechtění a pěstování nejvhodnějších odrůd pšenice seté.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i,, Praha-Ruzyně, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Selgen, a.s.

Odpovědný řešitel:

Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.

Zpět na seznam článků