Přihlásit se

Volně přístupné databáze a zdroje odborných informací

Knihovny.cz

portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice. Umožňuje vyhledávat z jednoho místa ve všech jejich katalozích, objednávat, rezervovat dokumenty a řadu dalších služeb, a to na jediné společné přihlášení. Jedná se o unikátní knihovní službu, která má za cíl zpřístupnit čtenářům z celé republiky knihovní fondy na jenom místě. Portál vznikl jako dílčí výstup projektu pod původním názvem Centrální portál knihoven

Databáze EZB

Seznam odborných časopisů z  celého světa. Kliknutím na název se dostanete na www stránky příslušného časopisu, kde je možno nahlédnout do archivu článků s abstrakty, do instrukcí pro autory atd. Kromě toho jsou jednotlivé tituly označeny barevnými značkami. Zelená značka Vás automaticky opravňuje ke vstupu do plných textů článků příslušného časopisu, červená znamená, že plné texty nejsou volně přístupné. Časopisy označené žlutou značkou jsou přístupné prostřednictvím konsorcií.

Databáze PubMed

Obsahuje více než 26 milionů citací z biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, přírodovědných časopisů a z online knih. Citace obsahují ve většině případů abstrakty, některé obsahují i odkazy na plné texty článků buď přímo v PubMed nebo na vydavatelských webových stránkách. Lze zde vyhledat některé zdroje z oblasti genetiky, především však z oblasti kvality zrna a kvality potravin, výživy lidí, zdraví lidí a toxikologie.

 Databáze FAO

Zpracovává zemědělskou literaturu z celého světa, zvláště podrobně oblast Evropy a rozvojových zemí. Statistické faktografické údaje - faktografická statistická databáze s informacemi o zemědělství z celého světa. Vyhledávání v tematických okruzích: crops primary, live animals, livestock primary, live stock processed, agricultural production indices, value of agricultural production. Po zadání požadovaných údajů a dalších parametrů vytváří tabulky a grafy.

 Databáze AGRICOLA

Je zároveň katalogem Národní zemědělské knihovny (National Agricultural Library – NAL) USA.

Google scholar

Plné texty, citace – ČLÁNKY – DIZERTACE – DOKUMENTY -   vyhledavač a zároveň citační databáze pro vyhledávání odborných textů (např. článků z časopisů, knih, vysokoškolských kvalifikačních prací…). Při vyhledávání může dojít k propojení výsledků vyhledávání až na plné texty. GOOGLE SCHOLAR využívá principů vyhledávání internetového vyhledavače GOOGLE, vyhledávání odborných textů je zde mnohem přesnější a efektivnější než jejich vyhledávání v samotném GOOGLU. Ve výsledku vyhledávání GOOGLE SCHOLAR zobrazí základní informace o nalezených dokumentech. Eviduje také citace.

Google books

Plné texty – KNIHY - Vyhledavač plných textů knih. Můžete vyhledávat podle klíčových slov i podle ISBN.

 

African Journals Online

Directory of Open Acces Journal

NUŠL - Národní uložiště šedé literatury

Registry of Open Acces Repositories

EUROPEANA - portál evropských digitálních knihoven

PLoS Journals