Přihlásit se

Oddělení genetiky a šlechtění

Oddělení genetiky a šlechtění je svou činností zaměřeno na studium a udržování světové kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita, na výzkum a šlechtění speciálních kultivarů ječmene, pšenice, tritikale a dalších obilnin pro rozdílné konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.) a na množení a udržovací šlechtění vlastních odrůd (zejména ječmene a pšenice) včetně prodeje jejich osiv. Další činnost je směrována na realizaci zakázek souvisejících se zkoušením a testováním novošlechtění a odrůd obilnin tuzemských i zahraničních zadavatelů a okrajově i s vedením udržovacího šlechtění a množení vybraných dalších polních plodin (luskoviny, olejniny, aj.).

Hlavní aktivity pracoviště:

 • studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito),
 • výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.),
 • výzkum jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene,
 • výzkum a šlechtění ozimé pšenice, tritikale a dalších netradičních obilnin,
 • udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd jarního ječmene, ozimé pšenice a tritikale, zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění a odrůd obilnin v rámci mezistaničních pokusů a pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO),
 • udržovací šlechtění a množení vybraných dalších polních plodin (luskoviny, olejniny, apod.),
 • smluvní provádění maloparcelkových polních pokusů s obilninamidle požadavků zadavatelů.

Témata výzkumných projektů:

 • detekce donorů daných vlastností a doplňování hodnocení stávajících kolekcí genetických zdrojů obilnin,
 • podrobnější studium krajových, případně sběrových materiálů ječmene a ovsa, u kterých lze nalézt cenné donory technologické nebo nutriční kvality zrna,
 • detekce a výzkum donorů ječmene a pšenice se zvýšeným obsahem bioaktivních složek zrna, využitelných k vývoji nových genetických zdrojů pro šlechtění odrůd se specifikou nutriční jakostí (zdravá lidská výživa, zlepšená krmná kvalita),
 • tvorba nových genotypů pšenice, tritikale a ječmene se zlepšenou nutriční kvalitou zrna pro potravinářské a krmné využití a s vysokou rezistencí k negativním biotickým a abiotickým faktorům,
 • přenos znaků do pšenice pomocí mezidruhové hybridizace, studium morfologické struktury klasu a barvy zrna pšenice, studium jejich adaptačního významu,
 • minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství
 • nová genetická diversita pro aktuální potřeby šlechtění a pěstování pšenice a ječmene jarního,
 • zlepšování nutriční, potravinářské a krmné kvality obilnin,
 • rozpracování a využití detekce vybraných ukazatelů jakosti zrna a rezistence obilnin vůči biotickým a abiotickým faktorům pomocí molekulárních markerů,
 • aplikace screeningových chemických a fyzikálních metod výzkumu jakosti zrna ječmene a pšenice.

Nabídka služeb:

 • zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění v rámci mezistaničních zkoušek,
 • přednášky a konzultace k problematice odrůd a specifické nutriční kvality zrna obilnin,
 • nabídka osiv

Vedoucí oddělení:        

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D.