Přihlásit se

Šlechtění a genetické zdroje rostlin

Oddělení genetiky a šlechtění je svou činností zaměřeno na studium a uchování světové kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita, na výzkum a šlechtění speciálních kultivarů ječmene, pšenice, tritikale a dalších obilnin pro rozdílné konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.); dále na množení a udržovací šlechtění vlastních odrůd (zejména ječmene a pšenice) včetně prodeje jejich osiv. Další činnost je směrována na realizaci zakázek souvisejících se zkoušením a testováním linií a odrůd obilnin tuzemských i zahraničních zadavatelů.

Hlavní aktivity pracoviště:

 • zapojení do „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“ jako kurátor kolekce genetických zdrojů vybraných obilnin (jarní ječmen, oves – jarní a ozimý, žito – jarní a ozimé),
 • výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, určených pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely, apod.),
 • výzkum jarního sladovnického ječmene
 • výzkum a šlechtění ozimé pšenice, tritikale a dalších netradičních obilnin,
 • udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd jarního ječmene, ozimé pšenice a triticale
 • smluvní zkoušení tuzemských a zahraničních linií a odrůd dle požadavků dodavatelů
 • realizace pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO) s ječmenem ozimým,

Témata výzkumných projektů:

 • podrobnější studium krajových, případně sběrových materiálů ječmene a ovsa, u kterých lze nalézt cenné donory technologické nebo nutriční kvality zrna,
 • detekce a výzkum donorů ječmene a pšenice se zvýšeným obsahem bioaktivních složek zrna, využitelných k vývoji nových genetických zdrojů pro šlechtění odrůd se specifikou nutriční kvalitou (zdravá lidská výživa, zlepšená krmná kvalita),
 • tvorba nových genotypů pšenice, tritikale a ječmene se zlepšenou nutriční kvalitou zrna pro potravinářské a krmné využití a s vysokou rezistencí k negativním biotickým a abiotickým faktorům,
 • přenos znaků do pšenice pomocí mezidruhové hybridizace, studium morfologické struktury klasu a barvy zrna pšenice, studium jejich adaptačního významu,
 • minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství
 • nová genetická diversita pro aktuální potřeby šlechtění a pěstování pšenice a ječmene jarního,
 • zlepšování nutriční, potravinářské a krmné kvality obilnin,
 • rozpracování a využití detekce vybraných ukazatelů jakosti zrna a rezistence obilnin vůči biotickým a abiotickým faktorům pomocí molekulárních markerů,
 • aplikace screeningových chemických a fyzikálních metod výzkumu jakosti zrna ječmene a pšenice.

Kolekce genetických zdrojů vybraných obilnin:

 • shromažďování a studium genetických zdrojů probíhá již od roku 1951
 • od roku 1993 jsou tyto aktivity finančně podporovány Ministerstvem zemědělství České republiky v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“
 • v současné době (k 5.4.2023) kolekce zahrnuje:
Plodina                Počet položek v kolekci
žito (ozimé) 686
žito (jarní) 8
ječmen (jarní) 3072
oves (jarní) 2142
oves (ozimý) 67
 • vzorky genetických zdrojů jsou poskytovány zdarma pro výzkum, šlechtění a vzdělávání, a to o velikosti 5 g
 • další informace o jednotlivých položkách naleznete webových stránkách v informačním systému GRIN Czech, na kterých lze také po registraci objednat semenné vzorky

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx

 

           

Nabídka služeb:

 • zkoušení odrůd a šlechtitelských linií v rámci mezistaničních zkoušek,
 • přednášky a konzultace k problematice odrůd, genetických zdrojů a specifické nutriční kvality zrna obilnin,
 • nabídka osiv

Vedoucí oddělení:        

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D.