Přihlásit se

Metodiky


Martinek Petr:

Nová metoda získávání hybridů pro potřeby šlechtění pšenice.                               

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2018. 25 s. ISBN 978-80-87555-17-0.
 
Je popsána a rozpracována nová metoda hybridizace jako alternativa běžně využívaného klasického kombinačního křížení pšenice seté (Triticum aestivum L.). Je založena na zcela novém postupu získávání hybridů, využívající formy pšenice s mutací způsobující výskyt tří pestíků v kvítku, které jsou vzhledem ke svému morfologickému uspořádání květních orgánů schopny vykazovat částečnou cizosprašnost. Na rozdíl od běžného postupu, založeného na kastraci a umělém opylení, metoda přináší některá specifika, která jsou podrobně popsána. Umožňuje získávat velké množství hybridních zrn, jež jsou následně využitelné v obvyklém postupu liniového šlechtění.

QJ1510206 Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Metodika byla certifikována vydáním osvědčení ÚKZÚZ č. 166508/2018.
 

Kazda Jan, Říha Karel, Stejskalová Martina, Spitzer Tomáš:

Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a živočišným škůdcům podle zásad IOR.

Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018. 59 s. ISBN 978-80-213-2818-1.
 
Metodika komplexně zpracovává problematiku ochrany slunečnice proti chorobám a škůdcům. Popisuje běžné i méně časté škodlivé organizmy, které se vyskytují ve všech oblastech pěstování slunečnice v České republice. Informace v metodice jsou zpracovány v přehledné struktuře podle zásad integrované ochrany rostlin. Důraz je kladen na popis původce poškození, příznaky poškození, možnosti záměny, hospodářský význam, monitoring a nechemickou i chemickou ochranu.

QJ1510186 Optimalizace technologií ochrany slunečnice v souladu se zásadami integrované produkce

Metodika byla certifikována osvědčením č.j. ÚKZÚZ 002473/2018
 

Jirsa Ondřej, Sedláčková Irena, Vaculová Kateřina:

Efektivní metodika stanovení obsahu β-glukanů v ječmenu, jeho meziproduktech a vedlejších produktech.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2018. 14 s. ISBN 978-80-87555-16-3.

Metodika přináší uživatelům časově a finančně úspornější způsob stanovení obsahu β-glukanů v nativních zrnech obilovin, zejména ječmene, a produktech jejich zpracování, při zachování spolehlivosti.

TE02000177 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků.

Metodika byla certifikována Odborem rostlinných komodit MZe ČR vydáním osvědčení č. 76275/2017 – 17221.

Stáhnout metodiku (PDF 0,7 MB)


Matušinsky Pavel, Křen Jan, Smutná Pavlína:

Pravidla použití mořeného a nemořeného osiva při pěstování obilnin. Certifikovaná metodika.

Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018. 56 s. ISBN 978-80-7509-627-2

Cílem metodiky je usnadnit uživatelům volbu správného, ekonomicky a ekologicky efektivního postupu produkce kvalitního a zdravého osiva obilnin, a tak podpořit realizaci výnosového potenciálu moderních odrůd. Součástí metodiky je popis legislativy vztahující se k certifikaci osiva a obchodování s osivem, včetně informace o produkci a obměně osiva obilnin v ČR. Jsou uvedena pravidla důležitá pro produkci kvalitního osiva drobnozrnných obilnin a dále je zde přehled závažných patogenů přenosných osivem a způsoby regulace těchto patogenů. Moření osiva je posuzováno ze tří hledisek: Jaké osivo je třeba mořit? Čím mořit? Kdy používat mořené a kdy nemořené osivo? V přílohách je uveden přehled chemických mořidel a přídavných látek používaných k chemickému ošetření osiva, včetně jejich selektivní účinnosti k patogenům, ceny a ohrožení devíti složek prostředí podle Semaforu pesticidů v Rostlinolékařském portálu. Dále jsou popsány alternativní metody ošetření osiva a uvedeny výsledky porovnání výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene v pokusu s osivem ošetřeným chemickou a fyzikální metodou. V závěru metodiky jsou uvedeny možnosti racionálního provádění chemického moření osiva umožňující snížení zátěže životního prostředí a rovněž pravidla a rizika použití nemořeného osiva.

QJ1350373 Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin

Metodika byla certifikována osvědčením ÚKZÚZ 166066/2018

Stáhnout metodiku (PDF 1,44 MB)


Chrpová Jana, Sumíková Taťána, Palicová Jana, Kumar Jiban, Veškrna Ondřej, Váňová Marie, Bílovský Jan:

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV). Metodika pro praxi.

Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., 2017. 30 s. ISBN 978-80-7427-250-9.

Metodika přináší nové poznatky a doporučení využitelné při ochraně porostů před virovými chorobami. Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ječmene ozimého, pšenice ozimé a jarní k BYDV, monitoringu výskytu virových chorob na území ČR, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů byly získány nové závěry a doporučení pro praxi.

QJ1310055 Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózam, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů

Metodika byla certifikována osvědčením ÚKZÚZ č.j. 122769/2017.

Stáhnout metodiku (PDF 2,68 MB)


Látal Oldřich, Bílovský Jan, Šařec Petr, Novák Petr, Fiala Karel, Sedláčková Irena:

Využití aktivátorů biologické transformace organické hmoty jako podpůrného nástroje ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd.

Rapotín, Výzkumný ústav pro chov skotu, 2017. 37 s. ISBN 978-80-87592-25-0.

Certifikovaná metodika zahrnuje postupy, založené na vybraných kombinacích aktivátorů biologické transformace organické hmoty a pomocných půdních látek, vedoucí v dlouhodobém časovém horizontu ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd a obnově biologické aktivity antropogenně poškozených půd. Dále se zabývá ověřením účinku aplikace kvalitního chlévského hnoje s ošetřením aktivátorem biologické transformace organické hmoty (Z`fix) a možné kombinace s pomocnou půdní látkou (PRP SOL) na změnu půdních vlastností. Týká se změny fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických vlastností půdy, dále ekologické fixace organické hmoty, zlepšení pronikání a retence vody, snížení půdní citlivosti vzhledem k vodní erozi, a snížení potřeby energie při zpracování půdy. Hodnoceny jsou i změny a dopady v oblasti zemědělských komodit a ekonomických parametrů jejich výroby.

TA04021390 Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Metodika byla certifikována osvědčením ÚKZÚZ 118628/2017.


Svobodová Ilona, Spáčilová Václava, Hartman Ivo, Míša Petr: 

Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2017. 79 s. ISBN 978-80-87555-15-6

Metodika poskytuje ekologickým zemědělcům a poradcům na úseku rostlinné produkce podklady pro pěstování sladovnického jarního ječmene a výběr odrůd sladovnického jarního ječmene pro podmínky ekologického a „low–input“ zemědělství.

TE02000177 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků.

Metodika byla certifikována odborem rostlinných komodit MZe ČR

Stáhnout metodiku (PDF 2,86 MB)


Sedláček Tibor, Svobodová Leona, Psota Vratislav, Matušinsky Pavel:

Šlechtění jarního ječmene na kvalitu pro výrobu CHZO "České pivo" a rezistenci vůči hlavním houbovým chorobám.

Stupice, Výzkumné centrum SELTON, 2017. 27 s. ISBN 978-80-7392-272-6.

Metodika popisuje proces šlechtění sladovnického ječmene na specifickou sladovnickou kvalitu pro CHZO České pivo a na rezistenci k listovým skvrnitostem.

QJ1310091 Sladovnický ječmen pro "České pivo"

Metodika byla certifikována v ÚKZÚZ


Smutný Vladimír, Dryšlová Tamara, Handlířová Martina, Houšť Martin, Lukas Vojtěch, Matušinsky Pavel, Neudert Lubomír, Procházková Blanka, Strašil Zdeněk, Vach Milan:

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin. Certifikovaná metodika

Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2015. 54 s. ISBN 978-80-87555-13-2.

Metodika poskytuje ucelený přehled o vlivu různých systémů zpracování půdy v interakci s předplodinou, stanovištěm a ročníkem na výnos a kvalitu zrna obilnin při současném posouzení energetické náročnosti a ekonomické efektivnosti. Dále byly vyhodnoceny dopady konvenčních, minimalizačních a půdoochranných technologií na půdní vlastnosti. Zvláštní pozornost je věnována agrotechnickým opatřením omezujícím povrchový odtok a zvyšujícím infiltrační vlastnosti půdy. Kromě problematiky péče o půdu s důrazem na omezení degradačních procesů půdy jsou předloženy výsledky vlivu různých technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření na rozvoj houbových chorob a obsah mykotoxinů v zrnu pšenice. Snahou metodiky bylo formou výsledků z polních pokusů poskytnout nové poznatky, které přispějí v protierozní ochraně půdy při pěstování obilnin v souladu s principy integrované ochrany rostlin v různých systémech hospodaření v podmínkách ČR.

QJ1210008 Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR

Metodika byla certifikována osvědčením ÚKZÚZ 128922/2015

Stáhnout metodiku (PDF 3,27 MB)


Klem Karel, Míša Petr, Míša Marek, Křen Jan:

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene.

Kroměříž, Agrotest fyto, s.r.o., 2014. 79 s. ISBN 978-80-87555-12-5.

Metodika seznamuje uživatele s možnostmi praktického využití spektrálních charakteristik porostů, specializovaných vegetačních indexů NRERI a NDVI, při řízení procesů v pěstební technologii jarního ječmene. Obsahuje návod k měření výše uvedených indexů i principy agronomické interpretace. Praktické aplikace výsledků měření jsou orientovány do oblasti pěstebních technologií jarního ječmene (usměrnění výživy dusíkem, ošetření porostů proti poléhání, odhad výnosu, predikce obsahu N-látek v zrnu).

TA02010780 Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin.

QI111A133 Zlepšení využití odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu

Metodika byla certifikována Odborem rostlinných komodit MZE ČR osvědčením č. 82531/2014 - MZE-17221.

Stáhnout metodiku (PDF 1,1 MB) 


Strnad, Lukáš

Extrakce půdní semenné banky

Kroměříž, Agrotest fyto, s.r.o., 2014.

V průběhu řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/30,0011 „Zkvalitnění lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu v oblasti udržitelné produkce obilovin“ byla hodnocena půdní semenná banka plevelů u dlouhodobých polních pokusů. Na závěr metodiky jsou výsledky studie představeny. Odběr vzorků půdy a výsledky z následné extrakce semen plevelů jsou podkladem pro další studium, které zahrnuje i informaci o aktuálním zaplevelení. Necertifikovaná metodika.

EE2.3.30.0011 Zkvalitnění lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu v oblasti udržitelné produkce obilovin (2012 - 2014)

Necertifikovaná metodika

Stáhnout metodiku (PDF 0,7 MB)


Věchet Lubomír, Hanzalová Jana, Drabešová Jana, Palicová Jana, Hanzalová Alena, Martinek Petr:

Uplatnění nových poznatků o braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola) ve šlechtění na rezistenci. Metodika pro praxi.

Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2013. 12 s. ISBN 978-80-7427-132-8.

Cílem metodiky je najít uplatnění nových poznatků o braničnatce pšeničné získaných při řešení projektu NAZV ve šlechtitelské a zemědělské praxi. Výsledky, které byly získány při hodnocení rezistence odrůd, upozorňují na velkou proměnlivost v odrůdové reakci na napadení houbou Mycosphaerella graminicola. V průběhu řešení projektu byla vytvořena sbírka izolátů tohoto patogena z různých oblastí ČR, která je trvale uskladněna (-25°C a -80°C) a může sloužit k dalšímu výzkumu nebo ve šlechtění na rezistenci. Jako možné zdroje rezistence k napadení braničnatkou pšeničnou byly identifikovány některé staré krajové české a slovenské odrůdy. Rozdíly v úrovni rezistence byly prokázány u současných registrovaných odrůd a odrůd rozšířených na základě Společného katalogu EU. Metodika přináší 2 praktické postupy: 1/ popis přesného hodnocení rezistence v polních podmínkách; 2/ postup využitelný při získání izolátů a testování jejich virulence na listových segmentech.

QH81284 Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné

Metodika byla certifikována Státní rostlinolékařskou správou pod č.j. SRS 029570/2013.

Stáhnout metodiku (PDF 2,7 MB)


Seidenglanz Marek, Poslušná Jana, Kolařík Pavel, Rotrekl Jiří, Hrudová Eva, Tóth Pavel, Havel Jiří, Plachká Eva, Spitzer Tomáš, Bílovský Jan:

Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)

Šumperk : Agritec, výzkum, šlechtění a služby, 2013. 39 s.  ISBN 978-80-87360-20-0.

Předkládaná Metodika ochrany porostů řepky ozimé proti krytonosci čtyřzubému vychází z výsledků získaných při řešení projektu NAZV - Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyretroidům. Oproti předcházejícím metodikám s podobným zaměřením používaným v ČR (např. SRS, 1994; Kazda, Škeřík a kol, 2008) se nezaměřuje na stonkové krytonosce (společný termín pro dva do jisté míry podobně škodící druhy: krytonosce řepkového a k. čtyřzubého) ale jen na k. čtyřzubého. Předkládaná metodika je vystavěna na podobných výchozích principech, tedy na monitoringu letové aktivity dospělců v porostech pomocí žlutých misek a na rozborech sběrů z misek. Také rozhodnutí o nutnosti insekticidního zásahu je přijímáno a termín aplikace je určován na základě výsledků pravidelně se opakujících rozborů dospělých brouků zachycených v miskách. Rozdíl oproti předcházejícím metodikám je dán mírou podrobnosti rozborů. V předkládané metodice je kladen důraz nejen na zaznamenávání počtů jedinců důležitých druhů v jednotlivých sběrných dnech, ale především na rozlišení samců a samic u důležitých druhů (k. čtyřzubého a k. řepkového) a u samic pak o určení jejich připravenosti na kladení (na základě stavu ovogeneze v ovariolách). Na základě podrobných rozborů sběrů lze výrazně zpřesnit rozhodnutí o nutnosti insekticidního zásahu a načasování případné insekticidní aplikace (též s ohledem na určitý druh insekticidu).

QH81218 Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům

Metodika byla certifikována.

Stáhnout metodiku (PDF 3,64 MB)


Tvarůžek Ludvík, Svobodová Ilona, Leciánová Eva, Míša Petr, Matušinsky Pavel, Bílovský Jan, Spáčilová Václava:

Metodika pro stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2012. 21 s. ISBN 978-80-87555-10-1, eISBN 978-978-80-87555-11-8.

Metodika přináší podrobné postupy stanovení životaschopnosti obilnin a řepky. V předjarním období je nezbytné zjistit jak porosty ozimů přezimovaly. Obzvlášť důležité je to v letech, kdy během zimy klesá teplota hluboko pod bod mrazu a pole nejsou pokryta sněhem, nebo v letech, kdy během zimy dochází k opakovaným výkyvům teplot. Střídání teplejších dnů s mrazivými je mnohdy ještě nebezpečnější nežli dlouhodobé mrazy. Informace o životaschopnosti ozimů jsou důležité pro rozhodnutí, zda takový porost zaorat a shánět osivo, či ponechat a posílit přeživší oslabené rostliny vhodným přihnojením.

RO0211 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Metodika získala osvědčení vydané MZe ČR pod číslem: 126392/2012-MZE-17221.

Stáhnout metodiku  (PDF 4,6 MB)


Tvarůžek Ludvík, Matušinsky Pavel, Vyšohlídová Markéta:

Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů. 

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2012. 16 s. ISBN 978-80-87555-08-8, eISBN 978-80-87555-09-5.

Metodika  přináší podrobné postupy přípravy inokula, zakládaní pokusů a vlastní umělé infekce suspenzí s konidiemi Fusarium spp. a následné hodnocení rozsahu napadení klasů fuzariózami. Metodika byla vytvořena za účelem provádění experimentů vedoucích k vyvinutí či testování chemického nebo biologického preparátu (např. fungicidu), či ošetření fyzikálního charakteru na potlačení klasových fuzarióz u obilnin nebo pro posouzení vlivu různých technologií zpracování půdy či jiných agronomických zásahů na rozvoj fuzarióz klasů obilnin. Dále je metodika určena pro hodnocení stupně odolnosti odrůd a linií obilnin k fuzariózám klasů např. ve šlechtitelském procesu.

RO0211 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

QI111B044 Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech

QJ1210008 Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR

Metodika získala osvědčení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, čj.: 194-10/KÚ/UKZUZ/2012

Stáhnout metodiku (PDF 2,1 MB)


Křen Jan, Míša Petr:

Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2012. 21 s. ISBN 978-80-904594-6-5.

Metodika poskytuje pěstitelům obilnin a poradcům na úseku rostlinné produkce návod pro výběr odrůd obilnin. Seznamuje s dostupnými zdroji informací a poskytuje návod, jak k nim přistupovat.Vhodná kombinace odrůd při tvorbě odrůdové skladby umožňuje snížení rizika nepříznivého průběhu povětrnosti a biotických škodlivých činitelů na tvorbu výnosu a požadované kvality pro zajištění odbytu produkce. Cílem metodiky proto je:
•poskytnout pěstitelům obilnin přehled dostupných zdrojů informací o odrůdách
•poskytnout návod, jak k těmto informacím přistupovat a jak je z hlediska vlastních potřeb uživatelů odrůd vyhodnocovat
•upozornit na některá rizika plynoucí např. z nedostatku informací či případného přeceňování některých zdrojů informací

QH91051 Efektivní pěstební technologie obilnin a prošla oponentním řízením.

Stáhnout metodiku (PDF 3,9 MB)


Křen Jan, Marada Pavel, Valtýniová Soňa, Lukas Vojtěch, Lipavský Jan, Míša Petr:

Metodika získávání dat pro komplexní analýzy systémů rostlinné produkce

Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2012, 44 s. ISBN 978-80-7375-594-2.

Metodika definuje zdroje dat vstupujících do hodnocení dle Metodiky hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR, která předkládané metodice přímo předchází, a společně tvoří základ systému hodnocení udržitelnosti hospodařenína půdě SAGROS (Setrvalé agrosystémy, Sustainable Agrosystems). Pro každý v hodnocení použitý indikátor jsou popsány zdroje a rozsah potřebných vstupních dat v rámci agronomických a ekonomických záznamů vedených v zemědělském podniku a v rámci veřejně dostupných databází a dalších zdrojů informací. Některé tabulkové hodnoty jsou v metodice přímo obsaženy. Postup komplexního hodnocení zemědělských podniků je tak časově i pracovně efektivnější.

QH92242 Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR

Metodika byla certifikována osvědčením č. 100216/2012-MZe-1722


Klem Karel, Hřivna Luděk, Ryant Pavel, Míša Petr:

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2011. 88 s. ISBN 978-80-904597-0-3.

Metodika je určena pěstitelům v zemědělské praxi a poradcům působícím na úseku rostlinné produkce. Seznamuje uživatele s možnostmi využití tradičních i nových perspektivních diagnostických metod jako nástrojů podpory rozhodovacích procesů ve významných bodech pěstební technologie jarního sladovnického ječmene. Metodika zahrnuje oblasti zpracování půdy a zakládání porostů, výživy a hnojení a ochrany rostlin. Doplňuje ji program SLAD08 – soubor rozhodovacích pravidel pro pěstování jarního ječmene [aplikace pro Windows].

1G58038 Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu.

MSM2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod

1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele

Stáhnout metodiku  (PDF 3,6 MB)


Vaculová KateřinaBalounová Marta, Sedláčková Irena, Kvasnička František, Mikulíková Renata, Běláková Sylvie, Benešová Karolína, Pouch Milan, Ehrenbergerová Jaroslava:

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2011. 46 s. ISBN 978-80-904594-9-6, eISBN 978-80-87555-00-2.

Ječmen  patří ke světově nejdůležitějším obilninám, které se podílejí na zabezpečení výživy lidí a hospodářských, zejména monogastrických zvířat. Šlechtění na jakost zrna ječmene je složité, protože se jedná o komplexní vlastnost, která je vyjádřená řadou ukazatelů. Sledování a hodnocení úrovně jakostních ukazatelů je součástí selekčních postupů a souvisí s užitkovými směry šlechtění. Šlechtění na sladovnickou jakost je nejrozšířenějším a nejpropracovanějším směrem šlechtění. Zde se parametry dílčích jakostních znaků postupně formulovaly podle požadavků jednotlivých sladoven a pivovarů. Šlechtitelské cíle orientované na další užitné směry jako krmná jakost nebo přímé potravinářské či průmyslové využití, jejichž rozvoj je mladšího data, nemají do dnešního dne striktně propracovaná kvalitativní kritéria. Metodika je první publikací, ve které jsou shrnuty postupy zaměřené na prebreeding nových genetických zdrojů se záměrem využít snížený, resp. zvýšený obsah přirozených škodlivých látek, jež díky své ambivalentní nutriční roli mohou měnit předpokládané uplatnění těchto donorů ve šlechtění ječmene pro nesladovnické účely.

QH91053 Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem.

Stáhnout metodiku (PDF 0,8 MB)


Matušinsky Pavel, Mařík Pavel, Leišová-Svobodová Leona, Minaříková Věra, Stemberková lenka, Hanusová Martina, Tvarůžek Ludvík:

Metodika determinace endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene a ochrany proti této chorobě.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2011. 25 s. ISBN 978-80-904594-8-9, eISBN 978-80-87555-04-0.

Metodika přináší podrobné návody jak detekovat původce ramuláriové skvrnitosti jednak symptomaticky v polních podmínkách, dále pomocí klasických fytopatologických metod (mikroskopování, kultivace na živných médiích) a také molekulárními metodami. Jsou zpracovány metody detekce standardní PCR, ale i kvantitativní analýza metodou real-time PCR. V části týkající se fungicidní ochrany jsou navrženy strategie jak s ramuláriovou skvrnitostí bojovat (jaké účinné látky použít, a ve kterých termínech aplikaci provést). V kapitole „Rezistence ke strobilurinům“ je popsán postup, jak detekovat izoláty RCC rezistentní ke srobilurinovým fungicidům.

QH91054 Endofytická tmavohnědá skvrnitost ječmene (Ramularia collo-cygni) v České republice, strategie ochrany, metody detekce a genetická variabilita patogena.

Metodika získala osvědčení Státní rostlinolékařské správy pod číslem: SRS 039665/2011

Stáhnout metodiku (PDF 7,1 MB)


Dreiseitl Antonín:

Odolnost odrůd a její využití k snížení škodlivosti padlí ječmene.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2010. 23 s. ISBN 978-80-904594-5-8.

Padlí ječmene působí ztráty na kvantitě i kvalitě produkce biomasy. Napadení ječmene padlím tak snižuje ziskovost výroby. Ztráty v důsledku napadení padlím lze částečně redukovat aplikací fungicidů, což je drahé opatření, které zvyšuje nákladovost výroby.  Racionální tedy nepochybně je takové opatření, které předejde vzniku choroby. To je možné díky pěstování odolných odrůd. Cílem předkládané metodiky je získání nejaktuálnějších poznatků, které podmiňují odolnost jednotlivých odrůd a umožňují její racionální využití.

MSM2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod

Stáhnout metodiku (PDF 0,4 MB)


Salava Jaroslav, Novotný David, Polišenská Ivana:

Detekce Fusarium langsethiae molekulárními metodami.

Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2010. 21 s. ISBN: 978-80-7427-062-8.

Fusarium langsethiae je dosud přehlížený mykotoxinogenní druh vyskytující se na obilovinách. Tato houba byla dosud řídce zaznamenávána pomocí klasických kultivačních mykologicko-mikrobiologických metod, protože se vyznačuje pomalejším růstem než jiné druhy hub na agarových živných médiích při teplotě 20-25°C, při které je inkubován největší počet vzorků. Metodika dává přesný pracovní postup pro detekci houby Fusarium langsethiae v pletivech obilovin pomocí molekulárních metod. Metodika je založena na využití polymerázové řetězové reakce (PCR) s druhově specifickými primery.

QH81060 Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách

Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělstvi ČR pod č.j. 1/38204-2010.

Stáhnout metodiku (PDF 0,7 MB)


Balounová Marta, Vaculová Kateřina, Ehrenbergerová Jaroslava, Hrstková Pavlína:

Metodika křížení ječmene a pšenice.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2010. 26 s. eISBN 978-80-87555-01-9.

Křížení je nejrozšířenější šlechtitelskou metodou jak vytvořit  nové genotypy (odrůdy) s požadovanými vlastnostmi. Kombinační křížení představuje tradiční a nejpřirozenější postup získání variabilního potomstva, jehož cílem je získat rostliny, které v sobě kombinují požadované vlastnosti obou rodičů. Metodika je první ucelenou publikací zaměřenou na popis techniky křížení ječmene a pšenice. Technika křížení základních obilovin není novým postupem v pravém smyslu slova, avšak v dostupné české literatuře neexistuje ucelený a komplexní návod, jak celý postup křížení provádět.

MSM2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod.

1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele.

Stáhnout metodiku (PDF 1,8 MB)


Polišenská Ivana, Nedomová Lenka, Cupák Stanislav:

Charakterizace genotypů ovsa s využitím elektroforézy aveninů v polyakrylamidovém gelu (A-PAGE).

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., 2010. 12 s. ISBN 978-80-904594-2-7, ISBN 978-80-86888-08-8.

Rostoucí význam genetických zdrojů v mezinárodním i národním měřítku klade stále vyšší požadavky na kvalitu vedení a hodnocení kolekcí. Vedle popisu hospodářsky důležitých znaků jednotlivých genotypů se stále častěji objevují požadavky na jejich charakterizaci, tedy na podchycení vlastností a znaků, které mohou posloužit k jednoznačné identifikaci jednotlivých položek. Elektroforéza zásobních bílkovin představuje jednu z možností této charakterizace. V průběhu řešení projektu 1G46065 (Zvýšení uživatelské hodnoty a efektivity práce s kolekcemi genetických zdrojů jarní pšenice, ovsa a ozimého ječmene) byla otestována možnost využití elektroforézy aveninů (prolaminové frakce proteinů ovesného zrna) i globulinů. Na základě výsledků byla pro další hodnocení zvolena právě analýza aveninů, která u většiny v rámci v projektu analyzovaných genotypů ovsa vzorků poskytla jednoznačné rozlišení.

1G46065 Zvýšení uživatelské hodnoty a efektivity práce s kolekcemi genetických zdrojů jarní pšenice, ovsa a ozimého ječmene.

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity.

Stáhnout metodiku (PDF 0,3 MB)


Palík Slavoj, Burešová Iva, Edler Stanislav, Sedláčková Irena, Tichý František, Váňová Marie:

Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2009. 66 s. ISBN 978-80-86888-07-1.

Metodika je návodem k cílenému a efektivnímu pěstování pekárenské pšenice. Doporučuje uplatnění nových poznatků z oblasti vlivu počasí na kvalitativní znaky pekárenské pšenice, shrnuje komplexní soubor požadavků na volbu odrůdy, přináší návod k rajonizaci pěstování a vede uživatele k pěstování produkce žádoucí kvality v podmínkách poskytujících nejvyšší pravděpodobnost dosažení takové kvality při racionálním a efektivním zacházením se vstupy. Velký důraz klade na etapu zakládání porostů, zejména termínysetí. Harmonizuje opatření v oblastech výživy, regulace růstu a ochrany porostů s užíváním současného spektra agrochemikálií. Dokládá opodstatněnost vyšší intenzity pěstování, zaměřené zvláště na vztah k co nejvyšší kvalitě produkce.Významné jsou pozitivní závěry ze vztahů mezi intenzitou pěstování a kvalitativními ukazateli. Metodika přispívá také k podpoře hygienické kvality produkce obilovin. Zdůrazňuje nezbytnost a způsoby prevence i ochrany před výskytem nežádoucích mykotoxinů.

QG50041 Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin

MSM2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod.

QC1096 Výzkum faktorů optimalizace kvality produkce obilovin v ČR


Střalková Radomíra, Podešvová Jitka:

Metodika měření redox potenciálu v půdě.

Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o., 2009. 22 s. ISBN 978-80-86888-06-4 .

Metodika podává zákadní informace o měření redox potenciálu v půdě. Uvádí princip metody, přípravu vzorků k měření, postupy měření, statistické charakteristiky naměřených dat a hodnocení výsledků.

MSM2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod.