Přihlásit se

Metodiky


Nová metoda získávání hybridů pro potřeby šlechtění pšenice

Je popsána a rozpracována nová metoda hybridizace jako alternativa běžně využívaného klasického kombinačního křížení pšenice seté (Triticum aestivum L.). Je založena na zcela novém postupu získávání hybridů, využívající formy pšenice s mutací způsobující výskyt tří pestíků v kvítku, které jsou vzhledem ke svému morfologickému uspořádání květních orgánů schopny vykazovat částečnou cizosprašnost. Na rozdíl od běžného postupu, založeného na kastraci a umělém opylení, metoda přináší některá specifika, která jsou podrobně popsána. Umožňuje získávat velké množství hybridních zrn, jež jsou následně využitelné v obvyklém postupu liniového šlechtění.

Je výstupem projektu NAZV: QJ1510206 „Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat“

Metodika byla certifikována vydáním osvědčení ÚKZÚZ č. 166508/2018 a jeho schválením Odborem vědy, výzkumu a vzdělávání MZe ČR ze dne 21. 12. 2018.

Autor: Ing. Petr Martinek, CSc. (Agrotest fyto, s.r.o.)

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, prosinec 2018,  ISBN 978-80-87555-17-0

Stáhnout metodiku (PDF 1,9 MB)


Efektivní metodika stanovení obsahu β-glukanů v ječmenu, jeho meziproduktech a vedlejších produktech

Metodika přináší uživatelům časově a finančně úspornější způsob stanovení obsahu β-glukanů v nativních zrnech obilovin, zejména ječmene, a produktech jejich zpracování, při zachování spolehlivosti.

Je výstupem projektu Technologické agentury České republiky č. TE02000177 „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“.

Metodika byla certifikována Odborem rostlinných komodit Ministerstva zemědělství České republiky vydáním osvědčení č. 76275/2017 – 17221 ze dne 16. 1. 2018.

Autoři: Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. (Agrotest fyto, s.r.o.), Ing. Irena Sedláčková (Agrotest fyto, s.r.o.), Ing. Kateřina Vaculová, CSc. (Agrotest fyto, s.r.o.)

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, únor 2018,  ISBN 978-80-87555-16-3

Stáhnout metodiku (PDF 0,7 MB)


Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství

Metodika poskytuje ekologickým zemědělcům a poradcům na úseku rostlinné produkce:

 • informace o pěstování jarního ječmene v podmínkách ekologického zemědělství
 • poznatky o vhodnosti vybraných odrůd sladovnického ječmene pro pěstování v podmínkách ekologického zemědělství a nízkých vstupů („low–input“) v rozdílných zemědělských oblastech
 • srovnání hospodářských vlastností a sladovnické kvality vybraných odrůd sladovnického ječmene za účelem dosažení sladovnické kvality potřebné pro České a běžné pivo

Metodika  je výstupem projektu Technologické agentury České republiky č. TE02000177 „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“.

Metodika byla certifikována Odborem rostlinných komodit Ministerstva zemědělství České republiky vydáním osvědčení č. 72688/2017 – 17221 ze dne 14. 12. 2017. 

Autoři: RNDr. Ilona Svobodová (Agrotest fyto, s.r.o.), Ing. Václava Spáčilová, Ph.D. (Agrotest fyto, s.r.o.), Ing. Ivo Hartman, Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., pracoviště Brno), Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA (Agrotest fyto, s.r.o.)

Vydal:  Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2012,  ISBN 978-80-904594-6-5

Stáhnout metodiku (PDF 2,9 MB)

 


Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Metodika seznamuje uživatele s možnostmi praktického využití spektrálních charakteristik porostů, specializovaných vegetačních indexů NRERI a NDVI, při řízení procesů v pěstební technologii jarního ječmene. Obsahuje návod k měření výše uvedených indexů i principy agronomické interpretace. Praktické aplikace výsledků měření jsou orientovány do oblasti pěstebních technologií jarního ječmene (usměrnění výživy dusíkem, ošetření porostů proti poléhání, odhad výnosu, predikce obsahu N-látek v zrnu).

Metodika byla vytvořena za podpory: 

 • Technologické agentury České republiky, v rámci projektu reg. č. TA02010780 s názvem „Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin“.
 • Ministerstva zemědělství - Národní agentury pro zemědělský výzkum, v rámci projektu č. QI111A133 s názvem „Zlepšení využití odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu“

Metodika byla certifikována Odborem rostlinných komodit Ministerstva zemědělství České republiky vydáním osvědčení č. 82531/2014 - MZE-17221 ze dne 12. 12. 2014 

Autoři: Ing. Karel Klem, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Ing. Petr Míša, Ph.D. (Agrotest fyto, s.r.o.), Ing. Marek Míša (GRYF HB, spol. s r.o.), Prof. Ing. Jan Křen, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

Vydal: Kroměříž, Brno, Havlíčkův Brod 2014,  ISBN 978-80-87555-12-5

Aplikace pro výpočet NMI (index výživy dusíkem - Nitrogen Nutrition Index) Samostatný návod. 
Poznámka: I když váš operační systém bude hlásit nebezpečí, program je pro váš počítač bezpečný. 

Stáhnout metodiku (PDF 1,1 MB)  


Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin
Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology

Mechanismus odolnosti rostlin k chorobám byl předmětem zájmu výzkumu od počátku fytopatologie jako vědy. Zpravidla se hledaly rozdíly v nějakých živinách nutných pro parazita nebo v poslední době především molekulárně genetické rozdíly u odrůd s různou odolností. Podobně se hledala příčina tak zvané "non-host resistance". Zde je ukázáno, že i u náchylných rostlin k obligátním parazitům se odolnost jejich pletiv mění vlivem ontogeneze a vlivem vnějších podmínek.Tuto odolnost lze měřit hodnotou redoxního potenciálu přenašeče elektronů, který vzniká v rostlině enzymatickou reakcí spojenou s dýcháním. Přenašeče elektronů jsou ve vodě rozpustné a nejsou oxidovány vzdušným kyslíkem.V buňkách není volný kyslík, veškerá oxidace a redukce probíhají enzymaticky. Tyto reakce jsou vysoce specifické pro daný přenašeč elektronů a tedy i druh rostliny. Hostitel i parazit mají rozdílné nosiče elektronů. Parazit nemá sám o sobě dostatečně výkonnou terminální oxidázu, nachází ji ale v hostiteli. Hodnoty redoxního potenciálu jsou vhodné také pro studium celistvosti rostliny, výživy rostlin i pro jiné složky základního výzkumu ve fyziologii rostlin. Podle hodnot pH rostlinných pletiv se mění i druh rozmnožovacích orgánů parazitů (u padlí konidie/kleistothecia, u rzí uredie/telie)

Kniha prošla oponentním řízením. 

Autor: Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc. 

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2012,  ISBN 978-80-87555-06-4

Stáhnout metodiku (PDF 5,3 MB)


Metodika stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky

Metodika přináší podrobné postupy stanovení životaschopnosti obilnin a řepky. V předjarním období je nezbytné zjistit jak porosty ozimů přezimovaly. Obzvlášť důležité je to v letech, kdy během zimy klesá teplota hluboko pod bod mrazu a pole nejsou pokryta sněhem, nebo v letech, kdy během zimy dochází k opakovaným výkyvům teplot. Střídání teplejších dnů s mrazivými je mnohdy ještě nebezpečnější nežli dlouhodobé mrazy. Informace o životaschopnosti ozimů jsou důležité pro rozhodnutí, zda takový porost zaorat a shánět osivo, či ponechat a posílit přeživší oslabené rostliny vhodným přihnojením.

Metodika vznikla využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepčnírozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0211 ze dne 28. 2. 2011. Metodika prošla oponentním řízením a získala osvědčení o uplatnění certifikované metodiky vydané MZe pod číslem: 126392/2012-MZE-17221

Autoři: Doc. Ing. Ludvík Tvarůžek, RNDr. Ilona Svobodová, Eva Leciánová, Ing. Petr Míša Ph.D., Mgr. Pavel Matušinsky Ph.D., Ing. Jan Bílovský, Ing. Václava Spáčilová 

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2012,  ISBN 978-80-87555-10-1, ISBN e-verze 978-978-80-87555-11-8 

Stáhnout metodiku  (PDF 4,6 MB)


Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů  

Metodika  přináší podrobné postupy přípravy inokula, zakládaní pokusů a vlastní umělé infekce suspenzí s konidiemi Fusarium spp. a následné hodnocení rozsahu napadení klasů fuzariózami. Metodika byla vytvořena za účelem provádění experimentů vedoucích k vyvinutí či testování chemického nebo biologického preparátu (např. fungicidu), či ošetření fyzikálního charakteru na potlačení klasových fuzarióz u obilnin nebo pro posouzení vlivu různých technologií zpracování půdy či jiných agronomických zásahů na rozvoj fuzarióz klasů obilnin. Dále je metodika určena pro hodnocení stupně odolnosti odrůd a linií obilnin k fuzariózám klasů např. ve šlechtitelském procesu.

Metodika vznikla využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0211 ze dne 28. 2. 2011 a projektů  MZe NAZV č. QI111B044 a QJ1210008.
Metodika prošla oponentním řízením a získala osvědčení o uplatnění certifikované metodiky vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským: 194-10/KÚ/UKZUZ/2012

Autoři: Doc. Ing. Ludvík Tvarůžek, Mgr. Pavel Matušinsky Ph.D., Ing. Markéta Vyšohlídová

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2012,  ISBN 978-80-87555-08-8, ISBN e-verze 978-80-87555-09-5

Stáhnout metodiku (PDF 2,1 MB)


Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin

Metodika poskytuje pěstitelům obilnin a poradcům na úseku rostlinné produkce návod pro výběr odrůd obilnin. Seznamuje s dostupnými zdroji informací a poskytuje návod, jak k nim přistupovat.Vhodná kombinace odrůd při tvorbě odrůdové skladby umožňuje snížení rizika nepříznivého průběhu povětrnosti a biotických škodlivých činitelů na tvorbu výnosu a požadované kvality pro zajištění odbytu produkce. Cílem metodiky proto je:

 • poskytnout pěstitelům obilnin přehled dostupných zdrojů informací o odrůdách
 • poskytnout návod, jak k těmto informacím přistupovat a jak je z hlediska vlastních potřeb uživatelů odrůd vyhodnocovat
 • upozornit na některá rizika plynoucí např. z nedostatku informací či případného přeceňování některých zdrojů informací

Metodika  je výstupem projektu MZe QH91051 Efektivní pěstební technologie obilnin a prošla oponentním řízením.

Autoři: Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Petr Míša, Ph.D. 

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2012,  ISBN 978-80-904594-6-5

Stáhnout metodiku (PDF 3,9 MB)


Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene

Metodika je určena pěstitelům v zemědělské praxi a poradcům působícím na úseku rostlinné produkce. Seznamuje uživatele s možnostmi využití tradičních i nových perspektivních diagnostických metod jako nástrojů podpory rozhodovacích procesů ve významných bodech pěstební technologie jarního sladovnického ječmene. Metodika zahrnuje oblasti zpracování půdy a zakládání porostů, výživy a hnojení a ochrany rostlin. Doplňuje ji program SLAD08 – soubor rozhodovacích pravidel pro pěstování jarního ječmene [aplikace pro Windows].

Metodika shrnuje výsledky získané při řešení výzkumných projektů:

 • Ministerstva zemědělství ČR, reg. č. 1G58038 s názvem Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu, řešeného v letech 2005 až 2009.
 • Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR reg. č. MSM2532885901 s názvem Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod, řešeného v letech 2004 až 2010.
 • Výzkumného centra reg. č. 1M0570 s názvem Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele (2005 – 2011). 

Autoři: Ing. Karel Klem, Ph.D.,  Dr. Ing. Luděk Hřivna, doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., Ing. Petr Míša, Ph.D.

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2011,  ISBN 978-80-904597-0-3

Stáhnout metodiku  (PDF 3,6 MB)


Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu

Ječmen  patří ke světově nejdůležitějším obilninám, které se podílejí na zabezpečení výživy lidí a hospodářských, zejména monogastrických zvířat. Šlechtění na jakost zrna ječmene je složité, protože se jedná o komplexní vlastnost, která je vyjádřená řadou ukazatelů. Sledování a hodnocení úrovně jakostních ukazatelů je součástí selekčních postupů a souvisí s užitkovými směry šlechtění.

Šlechtění na sladovnickou jakost je nejrozšířenějším a nejpropracovanějším směrem šlechtění. Zde se parametry dílčích jakostních znaků postupně formulovaly podle požadavků jednotlivých sladoven a pivovarů. Šlechtitelské cíle orientované na další užitné směry jako krmná jakost nebo přímé potravinářské či průmyslové využití, jejichž rozvoj je mladšího data, nemají do dnešního dne striktně propracovaná kvalitativní kritéria.

Metodika je první publikací, ve které jsou shrnuty postupy zaměřené na prebreeding nových genetických zdrojů se záměrem využít snížený, resp. zvýšený obsah přirozených škodlivých látek, jež díky své ambivalentní nutriční roli mohou měnit předpokládané uplatnění těchto donorů ve šlechtění ječmene pro nesladovnické účely.

Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH 91053 „Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem“.

Autoři: Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Ing. Marta Balounová, Ing. Irena Sedláčková, Prof. Ing. František Kvasnička, CSc., RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D., Ing. Sylvie Běláková, Ing. Karolína Benešová, Ph.D., Mgr. Milan Pouch, Prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2011,  ISBN 978-80-904594-9-6, ISBN e-verze 978-80-87555-00-2

Stáhnout metodiku (PDF 0,8 MB)


Metodika determinace endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene a ochrany proti této chorobě

Metodika přináší podrobné návody jak detekovat původce ramuláriové skvrnitosti jednak symptomaticky v polních podmínkách, dále pomocí klasických fytopatologických metod (mikroskopování, kultivace na živných médiích) a také molekulárními metodami. Jsou zpracovány metody detekce standardní PCR, ale i kvantitativní analýza metodou real-time PCR. V části týkající se fungicidní ochrany jsou navrženy strategie jak s ramuláriovou skvrnitostí bojovat (jaké účinné látky použít, a ve kterých termínech aplikaci provést). 

V kapitole „Rezistence ke strobilurinům“ je popsán postup, jak detekovat izoláty RCC rezistentní ke srobilurinovým fungicidům.

Metodika prošla oponentním řízením a získala osvědčení o uplatnění certifikované metodiky vydané Státní rostlinolékařskou správou pod číslem: SRS 039665/2011 dne 9.6.2011. Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. QH91054.

Autoři: Pavel Matušinsky, Pavel Mařík, Leona Leišová-Svobodová, Věra Minaříková, Lenka Stemberková, Martina Hanusová, Ludvík Tvarůžek 

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2011,  ISBN 978-80-904594-8-9, ISBN e-verze 978-80-87555-04-0

Stáhnout metodiku (PDF 7,1 MB)


Odolnost odrůd a její využití k snížení škodlivosti padlí ječmene

Padlí ječmene působí ztráty na kvantitě i kvalitě produkce biomasy. Napadení ječmene padlím tak snižuje ziskovost výroby. Ztráty v důsledku napadení padlím lze částečně redukovat aplikací fungicidů, což je drahé opatření, které zvyšuje nákladovost výroby.  Racionální tedy nepochybně je takové opatření, které předejde vzniku choroby. To je možné díky pěstování odolných odrůd. Cílem předkládané metodiky je získání nejaktuálnějších poznatků, které podmiňují odolnost jednotlivých odrůd a umožňují její racionální využití.

Publikace byla zpracována jako jeden z výstupů etapy E-01 "Zdroje odolnosti k obligátním patogenům ječmene", která byla řešena v rámci Výzkumného záměru MSM 2532885901 "Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod".

Autor: Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2010,  ISBN 978-80-904594-5-8

Stáhnout metodiku (PDF 0,4 MB)


Návrh klasifikace tlumivé schopnosti půd

Cílem práce je určit a definovat ukazatele pufrovitosti u zemědělsky využívaných půd, zjistit rozsah jejich hodnot, na tomto základě vymezit klasifikační třídy a vyhledat významné korelační vztahy s jinými půdními vlastnostmi. Zjištěné poznatky přispějí k lepšímu popisu půdy  rozšířením indikátorů kvality, což zabezpečí vyšší ochranu půdy v době probíhajících klimatických změn.

Publikace byla zpracována s podporou Výzkumného záměru MSM 2532885901 "Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod" a projektu NAZV - 91C054 "Atlas půdního klimatu ČR - Vymezení termických a hydrických režimů a jejich vliv na produkční schopnost půd".

Autor: Jiří Martinec

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž,  Mendelova univerzita v Brně, 2010,  ISBN 978-80-904594-1-0


Metodika křížení ječmene a pšenice

Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR při řešení projektů: MSM2532885901 s názvem Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod; a 1M0570 s názvem Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele.

Křížení je nejrozšířenější šlechtitelskou metodou jak vytvořit  nové genotypy (odrůdy) s požadovanými vlastnostmi. Kombinační křížení představuje tradiční a nejpřirozenější postup získání variabilního potomstva, jehož cílem je získat rostliny, které v sobě kombinují požadované vlastnosti obou rodičů.

Metodika je první ucelenou publikací zaměřenou na popis techniky křížení ječmene a pšenice. Technika křížení základních obilovin není novým postupem v pravém smyslu slova, avšak v dostupné české literatuře neexistuje ucelený a komplexní návod, jak celý postup křížení provádět.

Autoři: Ing. Marta Balounová, Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc., Dr. Ing. Pavlína Hrstková

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2010,  ISBN e-verze 978-80-87555-01-9

Stáhnout metodiku (PDF 1,8 MB)


Charakterizace genotypů ovsa s využitím elektroforézy aveninů v polyakrylamidovém gelu (A-PAGE)

Rostoucí význam genetických zdrojů v mezinárodním i národním měřítku klade stále vyšší požadavky na kvalitu vedení a hodnocení kolekcí. Vedle popisu hospodářsky důležitých znaků jednotlivých genotypů se stále častěji objevují požadavky na jejich charakterizaci, tedy na podchycení vlastností a znaků, které mohou posloužit k jednoznačné identifikaci jednotlivých položek. Elektroforéza zásobních bílkovin představuje jednu z možností této charakterizace.

V průběhu řešení projektu 1G46065 (Zvýšení uživatelské hodnoty a efektivity práce s kolekcemi genetických zdrojů jarní pšenice, ovsa a ozimého ječmene) byla otestována možnost využití elektroforézy aveninů (prolaminové frakce proteinů ovesného zrna) i globulinů. Na základě výsledků byla pro další hodnocení zvolena právě analýza aveninů, která u většiny v rámci v projektu analyzovaných genotypů ovsa vzorků poskytla jednoznačné rozlišení.

Metodika vznikla jako výsledek řešení projektu MZe 1G46065 “Zvýšení uživatelské hodnoty a efektivity práce s kolekcemi genetických zdrojů jarní pšenice, ovsa a ozimého ječmene“. V návaznosti na uvedený projekt byly při ověřování metodiky zpracovávány vzorky z řešení „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity“.

Autoři: RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Lenka Nedomová, Ph.D., Stanislav Cupák DiS.

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., ISBN 978-80-904594-2-7, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., ISBN 978-80-86888-08-8

Stáhnout metodiku (PDF 0,3 MB)


Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice

Metodika shrnuje výsledky získané při řešení výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR reg. č. QG50041 s názvem Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin, řešeného v letech 2005 až 2009 a Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR reg. č. MSM2532885901 s názvem Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod, řešeného v letech 2004 až 2010. Při zpracování podkladů však bylo – v zájmu vyhodnocení delších časových řad – využito i prvotních dat předchozího projektu QC1096 z obdobných vzorků sklizňových ročníků 2002 až 2004. 

Autoři: Ing. Slavoj Palík, CSc., Mgr. Iva Burešová, Ph.D., Ing. Stanislav Edler, Ing. Irena Sedláčková, Ing. František Tichý,CSc., Ing. Marie Váňová, CSc.

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 2009,  ISBN 978-80-86888-07-1


Metodika měření redox potenciálu v půdě

Metodika podává zákadní informace o měření redox potenciálu v půdě. Uvádí princip metody, přípravu vzorků k měření, postupy měření, statistické charakteristiky naměřených dat a hodnocení výsledků.

Metodika vznikla za finanční podpory MŠM ČR a je výstupem výzkumného záměru MSM 2532885901 "Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod".

Autoři: Ing. Radomíra Střálková,  Ph.D, Jitka Podešvová

Vydal: Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž,  2009,  ISBN 978-80-86888-06-4