Přihlásit se

Ostatní výsledky výzkumu

Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.

Bodový průzkum půdy 2013 - 2018

Kroměříž: Agrotest fyto, s.r.o., 2021, ISBN 978-80-87555-19-4

Výsledek průzkumu půd provedeného v letech 2013 až 2018 týmem pod vedením doc. Ing. Eduarda Pokorného, Ph.D. Původním podnětem pro vznik této aktivity byl zájem zemědělských podniků o zdokumentování stavu půd, na nichž hospodaří. Postupně se průzkum rozšiřoval též o pozemky, na kterých probíhala výzkumná činnost. Výsledky poukazují nejen na antropogenní poškození půd, ale především na jeho stupeň a rozsah. Byť zpráva referuje o stavu půd na poměrně omezeném území, tak počet provedených sond, různorodost zahrnutých půdních typů a skutečnost, že výběr průzkumných bodů zohledňuje převládající typy hospodaření na půdě, to vše ve spojení s odbornou erudicí a s dlouhodobými zkušenostmi hlavního autora, vytváří předpoklady pro širší zobecnění učiněných závěrů.   

K nejzávažnějším zjištěním patří:

  • U antropogenně ovlivňovaných faktorů nebyly potvrzeny (standardně předpokládané) rozdíly mezi skupinami půdních typů.
  • V případě objemové hmotnosti v ornici bylo zjištěno poškození na 57 % pozemků, v podorničí na 69 %.
  • U pórovitosti bylo v ornicích zjištěno 43 % poškozených pozemků, v podorničí 54 %.
  • Nedostatečné množství humusu bylo nalezeno v 55 % případů v ornici, v 52 % případů v podorničí.
  • Pouze v 15 % případů může u poškozených pozemků dojít k nápravě běžnou agrotechnikou, případně chemickou úpravou nejčastěji vápněním).

Výsledek vznikl s podporou Ministerstva zemědělství, intitucionální podpora MZE-RO1118.

Stáhnout publikaci (PDF, 15 MB)