Přihlásit se

Ročník 2014

22/2014/1

Tvarůžek Ludvík - Bílovský Jan - Matušinsky Pavel - Spáčilová Václava:
Výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis, syn. Erysiphe graminis f. sp. tritici) na Moravě a ve Slezsku v letech 2010-2013.
The occurence of powdery mildew in Moravia and Silesia in the years 2010-2013.
Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 3-6. ISSN 1212-138X

Proč ošetřit ozimé obilniny proti plevelům MUSTANGEM FORTE nebo HURICANEM?
Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 8-9. ISSN 1212-138X

Pokorný Eduard - Denešová Olga - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka:
Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 2 - zima.
Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 10-12. ISSN 1212-138X

Barányiová Irena - Brestič Marián - Sarvašová E.:
Účinok teplotného stresu na fotosyntetický aparát pšenice.
The effect of thermal stress on photosynthetic apparutus of wheat.
Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 13-17. ISSN 1212-138X

Spitzer Tomáš - Bílovský Jan:
Vliv průběhu počasí na podzimní výskyt Leptosphaeria maculans na řepce.
The effect of weather conditions on the autumn incidence of Leptosphaeria maculans on oilseed rape.
Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 18-19. ISSN 1212-138X


22/2014/2

Zavřelová Marta:
Genofondová kolekce ječmene jarního uchovávaná v genové bance Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 23-25. ISSN 1212-138X

Vaculová Kateřina - Zachariášová Milena - Hajšlová Jana - Džuman Zbyněk - Smutná Pavlína - Ehrenbergerová Jaroslava - Zavřelová Marta:
Výskyt nových "emerging" a dalších mykotoxinů ve vzorcích zrna různých odrůd a genetických zdrojů ječmene jarního.
Occurence of new "emerging" and other mycotoxins in grain samples of different cultuivars and genetic resources of spring barely.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 26-31. ISSN 1212-138X

Bílovský Jan - Váňová Marie:
Půlstoletí s virovými chorobami obilnin na území České republiky.
Half a century with viral diseases of cereals in the Czech Republic.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 32-36. ISSN 1212-138X

Svobodová Ilona - Míša Petr - Matušinsky Pavel - Krofta Stanislav:
Srovnání odolnosti rozdílných typů porostů jarního ječmene k poléhání metodou měření odporové síly stébel.
Evaluation of spring barley stands resistance to lodging by measuring resisting force of stem).
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 37-39. ISSN 1212-138X

Chrpová Jana - Šíp Václav - Palicová Jana:
Hodnocení rezistence pšenice k braničnatce pšeničné.
Evaluation of wheat resistance to Septoria tritici blotch.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 40-43. ISSN 1212-138X

Dvořáček Václav - Hermuth Jiří - Prohasková Anna:
Variabilita vybraných polních charakteristik a kvalitativních ukazatelů zrna u kolekce moderních pšeničných odrůd.
Variability of selected field characteristics and grain quality parameters in collection of modern wheat cultivars.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 44-48. ISSN 1212-138X

Pokorný Eduard - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka:
Výsledky půdního monitoringu Agrotestu fyto, s.r.o. po prvním roce sledování.
The results of soil monitoring carried out by Agrotest fyto, Ltd. after the first year of the active work.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 49-51. ISSN 1212-138X

Váňová Marie - Klem Karel:
Model predikce obsahu deoxynivalenolu v zrnu pšenice na základě meteorologických údajů a předplodiny.
Forecasts model for deoxynivalenol content in wheat grain based on metheorological data and previous crop.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 52-54. ISSN 1212-138X

Tyšer Luděk - Kolářová Michaela:
Spektrum plevelů v jarních obilninách v režimu ekologického hospodaření.
Current weed spectrum in spring cereals in organic farming.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 54-56. ISSN 1212-138X

Polišenská Ivana - Tvarůžek Ludvík - Jirsa Ondřej - Jergl Zdeněk:
Vyhodnocení reakce odrůd pšenice ozimé na intenzitu technologie pěstování s ohledem na parametry kvality zrna a kontaminaci mykotoxinem DON.
Evaluation of the response of winter wheat varieties to growing technology intensity with regard to quality parameters and DON mycotoxin contamination.
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 57-60. ISSN 1212-138X