Přihlásit se

Zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich

Akreditované zkoušky:

 • Stanovení vlhkosti
 • Stanovení objemové hmotnosti zvané „hektolitrová váha“
 • Stanovení sedimentačního indexu – Zelenyho test
 • Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena
 • Stanovení obsahu mokrého lepku a jeho kvality - gluten index podle Pertena
 • Nelepivost a strojová zpracovatelnost těsta
 • Stanovení obsahu popela spalováním
 • Stanovení obsahu beta-glukanů kitem firmy Megazyme  
 • Stanovení obsahu příměsí a nečistot
 • Stanovení deoxynivalenolu (ELISA a HPLC)
 • Stanovení zearalenonu (ELISA)
 • Stanovení ochratoxinu A (HPLC)
 • Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 (HPLC)
 • Stanovení dusíku, dusíkatých látek Dumasovou metodou

 

Ostatní zkoušky:

 • Stanovení vaznosti vody a reologických vlastností na extenzografu
 • Stanovení vaznosti vody a reologických vlastností na farinografu
 • Pekařský pokus
 • Enzymatické analýzy -  stanovení poměru amylosa/amylopektin, stanovení aktivity alfa-amylasy atd.
 • Analýzy dalších mykotoxinů (T-2, fumonisiny)
 • Diagnostika viróz v rostlinách obilovin (BYDV, WDV)
 • Stanovení namořenosti osiva v namořeném osivu (HPLC) - účinné látky thiram, carboxin, fludioxonil, difenoconazol
 • Stanovení obsahu škrobu podle Ewerse
 • Kvalita sladovnického ječmene a sladu – sladovací zkouška, stanoveni extraktu a relativního extraktu, friabilita sladu, Kolbachovo číslo, obsah N-látek, obsah škrobu podle Ewerse, klíčivost, klíčivá energie atd.