Přihlásit se

Genová banka

Činnost genové banky v Kroměříži:

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity (NP) v roli kurátora Kolekce genetických zdrojů vybraných obilovin - ječmene jarního, ovsa a žita. Kolekce jsou dokumentovány v národním informačním systému GRIN Czech. Systém eviduje v rámci Kolekce vybraných obilovin k 31. 10. 2018 celkem 5 896 dostupných položek se základními pasportními údaji (název, původ, šlechtitel, dárce aj.), z toho je ječmen jarní zastoupen 3036, oves 2172 a žito 688 položkami.

Studium, udržování a vedení Kolekce genetických zdrojů vybraných obilovin probíhá v Kroměříži kontinuálně již od roku 1952.  Semenné vzorky, které musí splňovat předepsané parametry kvality (zralost, homogennost, vlhkost, klíčivost, musí být bez známek chorob a škůdců, nemořena) jsou v dostatečném množství uchovány v sáčcích se zipem a ukládány do plastových krabic. Kolekce jsou uchovávány v klimatizovaném prostoru pro krátkodobé až střednědobé skladování genofondu obilovin (5-7 let).

Dlouhodobé uchování semenných vzorků (při -18°C), koordinaci NP a zabezpečení servisních činností zajišťuje Genová banka ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i (Praha-Ruzyně).

V  genové bance v Kroměříži jsou uchovány:

  • genetické zdroje vzniklé na našem území,
  • velmi cenné materiály, které jsou prezentovány starými krajovými odrůdami z konce 19. století,
  • materiály, které z těchto starých odrůd vznikly v procesu šlechtění,
  • moderní šlechtěné odrůdy, šlechtitelské a experimentální linie domácího i zahraničního původu

Výsledky hodnocení genetických zdrojů jarního ječmene, ovsa a žita jsou systematicky využívány ve šlechtitelských programech a ve výzkumu. Vzorky genetických zdrojů jsou poskytovány pouze uživatelům pro potřeby výzkumu, šlechtění a vzdělávání na základě mezinárodní dohody – MTA (Material Transfer Agreement). Zájemci si semenné vzorky jednotlivých genetických zdrojů mohou objednat přímo v informačním systému GRIN Czech.

Mezinárodní spolupráce na poli genetických zdrojů:

Pracoviště Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži je zapojeno do „Programu evropské spolupráce při výměně a uchování genetických zdrojů rostlin“ (ECPGR) a zastupuje Českou republiku v pracovních skupinách Barley, Avena a Wheat. Prostřednictvím ECPGR byl v rámci kolekce genetických zdrojů žita řešen mezinárodní projekt TRISECA (Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species). Pracoviště v Kroměříži je také přidruženým členem AEGIS, kdy toto členství umožňuje začlenit se do aktivit integrovaného systému evropských genových bank. Od roku 2013 státy s přidruženým členstvím do tohoto systému vybírají své místně původní genetické zdroje a doplňují pasportní a popisná data do evropské databáze EURISCO. Z národní Kolekce vybraných obilovin (ječmen jarní, oves, žito) bylo do tohoto projektu zahrnuto celkem 248 položek výhradně českého původu.

Kontakt na kurátora kolekce:

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D

Rozšiřující informace:

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

GRIN Czech